News

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “MELTEMI” – Μελέτη

                                Χίος, 31 Αυγούστου 2018

  Αριθμ. Πρωτ.: 31864964    

    

Τίτλος:

Υπηρεσίες οργάνωσης δράσεων σχετικών με την πρόληψη των θαλάσσιων απορριμμάτων στο νησί της Χίου
   

CPV1:

90720000-0 “Προστασία του περιβάλλοντος”

CPV2:

90721800-5 “Υπηρεσίες προστασίας από φυσικούς υπαρκτούς ή δυνητικούς κινδύνους”

 

Προϋπολογισμός:

 43.401,22 € (Σαράντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια ένα ευρώ και είκοσι δύο λεπτά)

 

MarinE litter transnational LegislaTion EnhanceMent and Improvement

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Το Κοινωφελές Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» – Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, υπό τον συντονισμό του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), συμμετέχει στο συγχρηματοδοτούμενο έργο ‘MarinE litter transnational LegislaTion EnhanceMent and Improvement’ (MELTEMI: http://meltemi-balkanmed.eu), με στόχο την ενημέρωση, τη δικτύωση, την εκπαίδευση, αλλά και την κατάρτιση όλων των εμπλεκόμενων και ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και τη συμμετοχή όλης της κοινωνίας προς την επίλυση του θέματος των θαλασσίων απορριμμάτων.

Τα θαλάσσια απορρίμματα αποτελούν μια παγκόσμια αυξανόμενη ανησυχία και μία κοινή, διακρατική, περιβαλλοντική απειλή. Η αποτελεσματική πολιτική και τα μέτρα πρόληψης και μείωσης των συνεπειών των θαλασσίων απορριμμάτων θα πρέπει να εφαρμοστούν σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ταυτόχρονα. Το πρόγραμμα MELTEMI στοχεύει στη μετρίαση των επιπτώσεων που επιφέρουν τα θαλάσσια απορρίμματα, καθώς τα θαλάσσια απορρίμματα είναι ένα διασυνοριακό πρόβλημα και για τον λόγο αυτόν απαιτείται διεθνής συντονισμός μεταξύ των χωρών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα αποτελεσματικά. Η διακρατική συνεργασία είναι σημαντική για την κατανόηση των διαφορών που υπάρχουν μεταξύ των χωρών και για τη διασφάλιση ότι μέσα από την ενιαία υλοποίηση του έργου, οι προτεινόμενες αλλαγές θα οδηγήσουν στην εφαρμογή συντονισμένων νομικών πλαισίων (μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών). Μέσα από το πρόγραμμα MELTEMI θα γίνει:

 • Αξιολόγηση των θαλάσσιων απορριμμάτων σε παράκτιες ζώνες,
 • Αναθεώρηση του υφιστάμενου εθνικού νομικού και πολιτικού πλαισίου που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος από τα θαλάσσια απορρίμματα,
 • Ενίσχυση του νομικού και πολιτικού πλαισίου βάσει των υφιστάμενων εργαλείων πολιτικής και διαχείρισης,
 • Ενεργοποίηση της κοινωνίας, αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού, και προώθηση των πρακτικών περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Οι ομάδες που θα συμμετέχουν στο έργο θα είναι οι δημόσιες και τοπικές αρχές, η τοπική κοινωνία για την εκάστοτε περιοχή-περιφέρεια, και επιλεγμένα σχολεία. Έμφαση θα δοθεί στις ιδιαιτερότητες κάθε επιλεγμένης περιοχής και θα γίνει ανάλυση του προβλήματος των θαλάσσιων απορριμμάτων, μέσα από μία αλυσίδα δράσεων. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος τον Σεπτέμβριο του έτους 2019, θα έχουν προταθεί νέα νομοθετικά σχέδια και εργαλεία για τον περιορισμό των θαλάσσιων απορριμμάτων. Μέσω της συνεργασίας των δημόσιων αρχών και των κοινωνικών εταίρων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, αναμένεται καλύτερη διαχείριση του θέματος από τους δημόσιους φορείς. Επιπροσθέτως, εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του, ακόμη και μετά το τέλος του έργου, που δύναται να συμβάλουν στη βελτίωση και άλλων τομέων – κλάδων. Στην Ελλάδα έχει επιλεγεί το νησί της Χίου για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Η Χίος είναι το πέμπτο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, με ακτογραμμή 213 χιλιομέτρων και αποτελεί πόλο έλξης για πλήθος τουριστών. Βρίσκεται στο Βόρειο Αιγαίο, μόλις 3,5 ναυτικά μίλια από τον Τσεσμέ της Τουρκίας. Στη Χίο συναντώνται διάφοροι τύποι βιοτόπων και δύο προστατευμένες περιοχές, το Natura 2000 και τα καταφύγια άγριων ζώων. Τα αποτελέσματα του προγράμματος στη Χίο θα μπορέσουν να εφαρμοστούν σε όλη την επικράτεια, καθώς το νησί της Χίου είναι ενδεικτικό και αντιπροσωπευτικό.

Το Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» θα συντονίσει την υλοποίηση ποικίλων διαφορετικών δράσεων στο νησί της Χίου, με σκοπό να συνταχθεί όλη η τοπική κοινωνία υπέρ της επίλυσης των προβλήματος των θαλασσίων απορριμμάτων. Οι δράσεις αυτές θα υλοποιηθούν σχεδόν ταυτόχρονα, ώστε να προκύψουν συνέργειες και να προταθούν λύσεις συλλογικά. Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά οι εν λόγω δράσεις και ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή τους:

 1. Blue Cafés
 2. MELTEMI@School
 3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – MELTEMI@Workshop
 5. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 

1. Blue Cafés

WP

Deliverable

Cost item

Brief justification of the expenditure

Total Costs

WP2

D2.3.2

Events/ Meetings/ Conferences organisation

Planning and organisation (including preparatory material + travel) of the 3 Blue Cafes in Chios

4.435,48 €

WP2

D2.3.2

Promotion, communication, publicity & information

Participation in the 3 Blue Cafes organised in Chios and preparation of material (communication expertise)

2.016,13 €

 

Α) Μέσα από τα 3 Blue Café, τα οποία οργανώνονται στις χώρες-εταίρους κατά τη διάρκεια του έργου, θα γνωστοποιηθούν και θα συζητηθούν οι στόχοι του προγράμματος με την τοπική κοινωνία, στοχεύοντας στην ενεργή συμμετοχή της. Ο ανάδοχος καλείται να σχεδιάσει και να οργανώσει τη δράση. Θα επιλέξει κατάλληλους χώρο/χώρους στη Χίο, για τη διεξαγωγή των συνεδριών που θα οργανώνονται. Πιο συγκεκριμένα, ο/οι χώρος/χώροι θα είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 50 ατόμων. Σημειώνεται ότι ο χώρος που θα επιλεχθεί θα πρέπει να λειτουργεί νόμιμα, να έχει ουδέτερη ταυτότητα (χωρίς να υποστηρίζει καμία πολιτική, κομματική ή κάθε άλλου είδους παράταξη ή ομάδα), καθώς και να μην προωθεί ειδικά συμφέροντα και ιδέες (εκτός της προστασίας του περιβάλλοντος). Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα αν ο συγκεκριμένος χώρος είχε χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν για τη διεξαγωγή περιβαλλοντικών εκδηλώσεων. Ο ανάδοχος (ή αντιπρόσωπος-οι αυτού) θα παρίσταται σε όλα τα Blue Café. Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω δράσης ανέρχεται στο ποσό των 4.435,48€ (τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα οχτώ λεπτών) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Στο ποσό αυτό εκτός από το κόστος ενοικίασης του/των χώρου/ων περιλαμβάνονται και τα έξοδα πρόσκλησης των εμπειρογνωμόνων σε κάθε εκδήλωση, τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έξοδά τους, τα έξοδα διαμονής τους, σίτισής τους, των μετακινήσεών τους, το απαραίτητο για κάθε εκδήλωση προωθητικό υλικό, και όλα τα έξοδα που θα γίνουν για το συντονισμό  και την παραγωγή των παρουσιάσεων στις εκδηλώσεις.

Β) Ο ανάδοχος θα συμμετάσχει στις εκδηλώσεις και θα φροντίσει τα μέγιστα αναφορικά με την επικοινωνία και προώθηση των εκδηλώσεων, όπως τη σύνταξη, την εκτύπωση, και τη διανομή των προσκλήσεων, τη σύνταξη και τη δημοσίευση δελτίων τύπου, αλλά και πρόσθετες προωθητικές ενέργειες, ώστε να είναι επιτυχημένα και από πλευράς προσέλευσης κοινού (κατ’ ελάχιστον 30 άτομα που δεν ανήκουν στην κοινοπραξία του έργου άμεσα ή έμμεσα), αλλά και από πλευράς επιλογής ομιλητών. Επιπλέον, θα είναι υπεύθυνος για τη διαμόρφωση κατάλληλου υλικού που θα διανεμηθεί στους παρευρισκόμενους στις συνεδρίες αυτές. Οι συνεδρίες θα είναι τρεις στο σύνολο, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 3 ωρών. Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω υπηρεσιών ανέρχεται στις  2.016,13 € (δύο χιλιάδες δέκα έξι ευρώ και δέκα τρία λεπτά) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι στο προϋπολογισθέν ποσό ανήκουν όλα τα έξοδα για την παραγωγή του απαιτούμενου προπαρασκευαστικού (επικοινωνιακού και μη) υλικού που θα χρειαστεί για την οργάνωση των συνεδριών, καθώς και τυχόν ταξιδιών που θα απαιτηθούν να γίνουν για τις ανάγκες τις εν λόγω δράσης.

2. MELTEMI@School

WP

Deliverable

Cost item

Brief justification of the expenditure

Total Costs

WP2

D2.3.3

Training/ Seminars/ Workshops

Planning, coordination, and execution the MELTEMI@School Programme

9.758,06 €

WP2

D2.3.3

Events/ Meetings/ Conferences organisation

Support to two schools for participating in the MELTEMI@School programme (transportation, 4 field trips, catering and presentation of the works done from the two schools in the final Blue Café)

3.064,52 €

WP2

D2.3.3

Promotion, communication, publicity & information

Awards to the two participating schools for the essays, video, and art works on marine litter

403,23 €

WP2

D2.3.3

Promotion, communication, publicity & information

Contribution to the MELTEMI@School Handbook

1.209,68 €

 

Α) Ο ανάδοχος καλείται να οργανώσει, να συντονίσει και να εκτελέσει το πρόγραμμα MELTEMI@School. Στη δράση αυτή απαιτείται η συμμετοχή δύο σχολείων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Συγκεκριμένα, έχουν επιλεχθεί το Γυμνάσιο Βροντάδου και το Γυμνάσιο Καρδαμύλων νήσου Χίου. Θα έχει τακτική επικοινωνία με τους αρμόδιους από κάθε σχολείο, με σκοπό την βέλτιστη ολοκλήρωση της δράσης. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να προγραμματίσει τις εκδηλώσεις/παρουσιάσεις που θα γίνουν στα σχολεία, στις οποίες θα προσκληθούν από τον ανάδοχο εξειδικευμένοι εμπειρογνώμονες ώστε να παρουσιάσουν το πρόγραμμα και τις δράσεις του. Στους μαθητές θα πρέπει να παρουσιαστεί η εφαρμογή Marine Litter Watch (MLW) και θα δημιουργηθούν ομάδες, οι οποίες θα διεξάγουν έρευνες αποτίμησης σχετικά με τα θαλάσσια απορρίμματα σε επιλεγμένες παράκτιες περιοχές, σε τέσσερις εκπαιδευτικές εκδρομές. Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω υπηρεσιών ανέρχεται στις  9.758,06€ (εννέα χιλιάδες επτακόσια πενήντα οχτώ ευρώ και έξι λεπτά) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Β) Ο ανάδοχος θα είναι αρμόδιος για την υποστήριξη των δύο σχολείων στη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα MELTEMI@School, αναφορικά με τον συντονισμό (μεταφορά, σίτιση, και επικοινωνιακό υλικό) των εκπαιδευτικών εκδρομών αποτίμησης των θαλάσσιων απορριμμάτων. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την απόκτηση των απαραίτητων αδειών για τη συμμετοχή των σχολείων σε όλες τις δράσεις του έργου. Επιπλέον, θα προγραμματίσει και θα καλύψει τα έξοδα 4 εκδρομών, καθώς και την οργάνωση εκδήλωσης στο τελικό Blue Café, στο οποίο θα παρουσιαστούν υλικό και αποτελέσματα από τη συμμετοχή των δύο σχολείων στο πρόγραμμα. Ειδικότερα, το κάθε σχολείο θα συμμετάσχει σε μία εκδρομή ανά παραλία ανάλογα με το επισυναπτόμενο GANTT (τέσσερις εκδρομές ανά σχολείο στο σύνολο). Εκεί οι μαθητές, με την επιστασία του υπεύθυνου καθηγητή τους και υπο τις κατευθυντήριες γραμμές των Ελλήνων εταίρων του προγράμματος, θα καταγράψουν και θα περισυλλέξουν τα απορρίμματα που θα βρουν και θα κάνουν αποτίμηση αυτών. Ο ανάδοχος θα πρέπει να συντονίσει και να οργανώσει την μεταφορά από και προς την παραλία αποτίμησης, τη σίτιση των μαθητών, καπέλα ηλίου με το λογότυπο του έργου για κάθε μαθητή, τη βιντεοσκόπηση και τη φωτογραφική κάλυψη, και άλλο προωθητικό υλικό (π.χ. μπλουζάκια), που να στοχεύει στην μεγαλύτερη δυνατή απήχηση του προγράμματος. Ο προϋπολογισμός των συγκεκριμένων υπηρεσιών είναι 3.064,52 €. (τρεις χιλιάδες εξήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Γ) Και στα δύο συμμετέχοντα σχολεία, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα δοθούν βραβεία. Τα σχολεία θα συντάξουν εκθέσεις με τις σκέψεις τους αναφορικά με τη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων αλλά και τις δράσεις του έργου. Θα έχουν δημιουργηθεί σχετικά βίντεο, τα οποία θα παρουσιαστούν στην τελική εκδήλωση μαζί με έργα τέχνης από θαλάσσια σκουπίδια. Τα έργα τέχνης αφορούν σε δημιουργίες είτε από κάποια απορρίμματα που επιλέχθηκαν και φυλάχθηκαν γι’ αυτόν τον σκοπό, κάποιο φωτογραφικό κολλάζ από υλικό που συγκεντρώθηκε στις εκδρομές, είτε οποιαδήποτε άλλη δέουσα ιδέα μπορεί να υλοποιήσει ο ανάδοχος. Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω υπηρεσιών ανέρχεται στα 403,23 € (τετρακόσια τρία ευρώ και είκοσι τρία λεπτά) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Δ) Ο ανάδοχος θα συνεισφέρει στο MELTEMI@School Handbook, τον στρατηγικό οδηγό του προγράμματος, που θα περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συγκριτική προτυποποίηση του εγχειρήματος. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο θα έχει έκταση 50-100 σελίδες (γραμματοσειρά Times μεγέθους 12, μονό διάστιχο). Θα περιλαμβάνει αναλυτικά όλα τα στάδια υλοποίησης του MELTEMI και του MELTEMI@School, μέσα από ένα περιεκτικό κείμενο, σε συνδυασμό με διαγράμματα, πίνακες, χάρτες, εικόνες και κάθε άλλο στοιχείο που ο ανάδοχος θα κρίνει ότι πρέπει να εμπεριέχεται στο εγχειρίδιο. Επιπροσθέτως, ο ανάδοχος θα συγκρίνει μέσω στρατηγικού πλαισίου (SWOT ή παρόμοιο) τα αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση κάθε σταδίου του έργου και θα συγκρίνει τα αποτελέσματα του συνόλου των δράσεων, με εκείνα των άλλων ευρωπαϊκών συναφών έργων, με στόχο το MELTEMI@School Handbook να αποτελέσει έναν οδηγό υλοποίησης παρόμοιων δράσεων. Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω υπηρεσιών είναι 1.209,68 €. (χίλια διακόσια εννέα ευρώ και εξήντα οχτώ λεπτά) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

 

3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

WP

Deliverable

Cost item

Brief justification of the expenditure

Total Costs

WP2

D2.3.4

Promotion, communication, publicity & information

Running of the ‘Communication Office/Information and Exhibition Centre’ for the whole duration of the project

9.006,05 €

WP2

D2.3.4

Promotion, communication, publicity & information

Promotional material

3.225,81 €

 

Α) Ο ανάδοχος θα πρέπει να στελεχώσει και να είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση ενός γραφείου επικοινωνίας, για όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Το γραφείο αυτό θα είναι αρμόδιο για την επικοινωνία και την προώθηση όλων των δράσεων του έργου. Παράλληλα, θα λειτουργεί και ως κέντρο πληροφόρησης για τα θαλάσσια απορρίμματα, το οποίο θα στοχεύει στην ευρεία διάδοση πληροφοριών και στην παρότρυνση της κοινωνίας για συμμετοχή. Θα χρησιμοποιηθούν διάφορα κανάλια διάδοσης και δράσεις, όπως, δελτία τύπου, μέσα μαζικής ενημέρωσης, λίστες αλληλογραφίας, εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, LinkedIn κλπ.), καθώς και η ιστοσελίδα του έργου. Θα να είναι ανοιχτό προς το κοινό συγκεκριμένες ώρες και θα συνεργάζεται με κοινωνικούς εταίρους της Χίου, ώστε το πρόγραμμα MELTEMI να εμπλέκεται σε όλες τις περιβαλλοντικές δράσεις του νησιού, με ενεργό και εμφανή τρόπο. Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία αναφορικά με τη βέλτιστη στρατηγική επικοινωνίας και διάχυσης, πάντα με γνώμονα τις αρχές επικοινωνίας του MELTEMI, αλλά και του INTERREG. Προσθέτως, θα πρέπει να έχει και την εμπειρία, ώστε να μπορεί να κατευθύνει και τη στρατηγική προώθησης παράλληλα. Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω υπηρεσιών ανέρχεται στις  9.006,05€ (εννέα χιλιάδες έξι ευρώ και πέντε λεπτά) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Β) Στο γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης ο ανάδοχος θα έχει προετοιμάσει προωθητικό υλικό, το οποίο θα προσφέρει δωρεάν στο κοινό. Θα πρόκειται για υλικό που θα προετοιμαστεί αποκλειστικά για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις επιπτώσεις των απορριμμάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον, επισημαίνοντας τις κυριότερες πηγές αυτών. Θα διανέμεται και θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το MELTEMI και θα γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους τι ακριβώς είναι και ποιος είναι ο βασικός του στόχος. Προσθέτως, θα παροτρύνει το κοινό να συμμετάσχει ενεργά στις δράσεις, τονίζοντας μέσα από στοιχεία, εικόνες, διαγράμματα, πίνακες και πληροφορίες, τη σημαντικότητα της πρόληψης της ρύπανσης του θαλασσίου περιβάλλοντος από τα απορρίμματα. Το υλικό θα καταρτιστεί βάσει των οδηγιών της οικείας τέχνης και επιστήμης και θα επαρκεί σε αριθμό για τη βέλτιστη προώθηση του έργου στη Χίο. Για τη συγκεκριμένη εργασία ο προϋπολογισμός είναι 3.225,81 € (τρεις χιλιάδες διακόσια είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

 

4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – MELTEMI@Workshop

WP

Deliverable

Cost item

Brief justification of the expenditure

Total Costs

WP4

D4.3.2

Training/ Seminars/ Workshops

Planning and organisation of the Chios Workshop

4.032,26 €

WP4

D4.3.2

Events/ Meetings/ Conferences organisation

Running of the Workshop (catering, venue, coffees etc.)

2.620,97 €

Α) Ο ανάδοχος καλείται να σχεδιάσει και να οργανώσει ένα εργαστήριο (workshop) στη Χίο. Το συγκεκριμένο εργαστήριο θα διαρκέσει τρεις ημέρες. Εκεί θα συγκεντρωθούν τουλάχιστον 20 εκπρόσωποι φορέων (public administration staff and key stakeholders/decision makers) σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τα θαλάσσια απορρίμματα. Ενδεικτικά, οι συμμετέχοντες αντιπροσωπεύουν τοπικούς φορείς, είναι εκπρόσωποι αυτοδιοίκησης, περιβαλλοντικοί σύλλογοι κλπ.

Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν συστηματικά μέσω της συγκεκριμένης δραστηριότητας, με σκοπό αφενός τη δικτύωση και αφετέρου την εκλογή των βέλτιστων εργαλείων και πρακτικών διαχείρισης των θαλάσσιων απορριμμάτων (τα καταλληλότερα για εφαρμογή στη Χίο αλλά και στην ελληνική επικράτεια). Η συγκεκριμένη εκλογή θα είναι αποτέλεσμα της παρουσίασης στους συμμετέχοντες των εργαλείων διαχείρισης σε παγκόσμιο επίπεδο (έτσι όπως έχουν εξαχθεί από το MELTEMI), της τροποποίησης, και τελικής επιλογής αυτών από τους ίδιους τους συμμετέχοντες, μέσω συλλογικών διαδικασιών.

Την 1η  ημέρα: Θα παρουσιαστεί στους συμμετέχοντες το θέμα του προγράμματος (στόχευση) και οι δράσεις του έργου, με σκοπό να κατανοήσουν το υφιστάμενο πρόβλημα και τη σημασία της άμεσης δράσης. O ανάδοχος θα διανείμει ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο (το οποίο θα έχει

παραχθεί από τους εταίρους του προγράμματος), ώστε να παρουσιαστούν οι απόψεις των συμμετεχόντων συλλογικά και μέσα από την έρευνα να αναδειχθούν συμπεράσματα.

Τη  2η ημέρα: Οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν τις απόψεις τους.

Την 3η ημέρα: Θα παρουσιαστούν τα εργαλεία και οι πρακτικές που θα επιλεχθούν ως βέλτιστες, βάσει των συμπερασμάτων των δύο προηγούμενων ημερών.

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες και να συνεπικουρήσει, μέσω διαδραστικών μεθόδων, στην τροποποίηση, επιλογή, υιοθέτηση, και προσαρμογή των κατάλληλων εργαλείων και πρακτικών για τη διαχείριση των θαλάσσιων απορριμμάτων. Μετά την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης δράσης, ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει έκθεση βάσει των πρακτικών που τηρήθηκαν στο εργαστήριο και των προτεινόμενων εργαλείων (νομοθετικών και μη) διαχείρισης των θαλάσσιων απορριμμάτων, που εξήγαγαν οι παρευρισκόμενοι. Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται στις  4.032,26 € (τέσσερις χιλιάδες τριάντα δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτά) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Β) Για την εκτέλεση της συγκεκριμένης δράσης ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει αποκομίσει κατάλληλο χώρο, πλήρους οπτικοακουστικής κάλυψης, τον οποίο και θα δεσμεύσει για 3 ημέρες. Στους παρευρισκόμενους θα προσφέρει δύο ελαφριά γεύματα και δύο διαλείμματα καφέ για καθεμία από τις τρεις ημέρες. Τα έξοδα ενοικίασης του χώρου και των παροχών που θα δοθούν στους συμμετέχοντες προϋπολογίζονται στα 2.620,97 € (δύο χιλιάδες εξακόσια είκοσι ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

 

5. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

WP

Deliverable

Cost item

Brief justification of the expenditure

Total Costs

WP4

D4.3.3

Events/ Meetings/ Conferences organisation

Venue, coffees, official dinner, etc. of the training courses

1.209,68 €

WP4

D4.3.3

Other

Invitation of at least 5 selected mayors (or their representatives) and key stakeholders from other areas in Greece

2.419,35 €

 

Α) Το MELTEMI, μέσω σειράς μαθημάτων κατάρτισης, θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες (local administrative staff/key policy makers) να αποφασίσουν συγκεκριμένα μέτρα, ειδικά προσαρμοσμένα για κάθε εμπλεκόμενη περιοχή. Στόχος είναι να καθοδηγήσουν και να βοηθήσουν τους τοπικούς φορείς και τους φορείς λήψης αποφάσεων γενικότερα για το ποια εργαλεία και ποιες πρακτικές είναι εφαρμόσιμες και κατάλληλες για την αντιμετώπιση των θαλασσίων απορριμμάτων, ώστε να εξαχθεί μια Εθνική Πρόταση Σχεδίου Δράσης (National Action Plan Proposals). Πιο συγκεκριμένα, 3 εθνικά μαθήματα κατάρτισης (national training courses) θα διεξαχθούν στη Χίο, σχετικά με τα εργαλεία και τους έξυπνους στόχους διαχείρισης των θαλάσσιων απορριμμάτων.

Τα μαθήματα αυτά θα απαρτίζονται από 10 άτομα ανά μάθημα. Σε αυτά θα γίνει μεταξύ άλλων και επανεξέταση του νομικού πλαισίου και των υφιστάμενων εργαλείων που χρησιμοποιούνται όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως, για την αντιμετώπιση του προβλήματος των θαλασσίων απορριμμάτων. Τα συγκεκριμένα εργαλεία θα παρουσιαστούν λεπτομερώς σε επιλεγμένους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και ενδιαφερόμενους φορείς. Οι εταίροι του έργου θα τους καθοδηγήσουν στην εκπόνηση της δικής τους εθνικής πρότασης σχεδίου δράσης, ενώ οι εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα κληθούν να βοηθήσουν με ειδικά εργαλεία. Το αποτέλεσμα, θα παρουσιαστεί στην τοπική κοινωνία (στο τελευταίο Blue Cafe). Με τον τρόπο αυτό, μέσω της ενεργού συμμετοχής, η τοπική διοίκηση και η τοπική κοινωνία θα συμμετάσχουν στη δημιουργία ενός Σχεδίου που θα είναι προσαρμοσμένο στις τοπικές ανάγκες, εφαρμόσιμο, πέρα από απλές θεωρητικές προσεγγίσεις, συμβάλλοντας θετικά και σε άλλους τομείς της περιοχής. Προκειμένου να επιτευχθεί η εθνική διάσταση, 5 Δήμαρχοι άλλων Δήμων θα κληθούν να συμμετάσχουν (στο τελικό στάδιο) στο πεδίο εφαρμογής του Σχεδίου. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εύρεση του κατάλληλου χώρου, την προσφορά καφέ και επίσημου δείπνου στους συμμετέχοντες στα μαθήματα κατάρτισης. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 1.209,68 € (χίλια διακόσια εννέα ευρώ και εξήντα οχτώ λεπτά) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

 

Β) Ο ανάδοχος θα πρέπει να αναζητήσει και να προσκαλέσει τουλάχιστον 5 Δημάρχους (ή αντιπροσώπους τους) και ειδικευμένα στο θέμα πρόσωπα από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Επιπλέον, θα πρέπει να επιμεληθεί την κάλυψη των εξόδων μετακίνησής τους και διαμονής τους στη Χίο. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 2.419,35 € (δύο χιλιάδες τετρακόσια δεκαεννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά)  μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Στην προσφορά του ανάδοχος θα πρέπει να επιδείξει το κομμάτι του προϋπολογισμού που θα διατεθεί για την εύρεση των Δημάρχων ή/και εκπροσώπων τους, καθώς και το κομμάτι που θα διατεθεί για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης τους.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Διαχείριση και συντονισμός έργου

Η Ομάδα Συντονισμού του έργου αποτελείται από τον Υπεύθυνο του έργου, τον Οικονομικό Διευθυντή και το Τεχνικό Προσωπικό. Αυτοί θα διασφαλίσουν την έγκαιρη υλοποίηση του έργου και το ότι τα παραδοτέα προϊόντα είναι ποιοτικά και ακολουθούν τις οδηγίες υλοποίησης του προγράμματος. Θα χειρίζονται διοικητικά θέματα και θα επικοινωνούν με τους εταίρους, ώστε να παρακολουθούν τις ενέργειες – δράσεις που υλοποιούν. Θα είναι υπεύθυνοι για την οικονομική παρακολούθηση, την υποβολή των απαιτούμενων κατά περίπτωση εκθέσεων και τη διαχείριση και επίλυση ενδεχόμενων κινδύνων ή προβλημάτων που θα παρουσιαστούν και πιθανόν να παρακωλύουν την ομαλή εξέλιξη του έργου. Τέλος, ο Υπεύθυνος του έργου δεσμεύεται να κοινοποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα την πρόοδο και τα αποτελέσματα του προγράμματος, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του MELTEMI. Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση ακολουθεί της οδηγίες του συντονιστή εταίρου και του κυρίου του έργου.

 

2. Ο ανάδοχος

Ο ανάδοχος θα πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει μία αποτελεσματική στρατηγική διάχυσης και προβολής του MELTEMI, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής οργάνωσης και διεξαγωγής των δράσεων που έχει αναλάβει. Προσθέτως, θα πρέπει να εφαρμόσει αναλύσεις όπως η SWOT και η TOWS για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων, των αδυναμιών, των ευκαιριών και των απειλών που εμφανίζονται κατά την εξέταση του προβλήματος των θαλασσίων απορριμμάτων στο νησί της Χίου.

 

3. Λίστα συμμετεχόντων 

Σε όλες τις ανωτέρω δράσεις, οι συμμετέχοντες στις συνεδρίες, στα μαθήματα κατάρτισης και σε κάθε σχετική συγκέντρωση θα πιστοποιούνται με λίστα παρευρισκόμενων, η οποία θα περιλαμβάνει ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, ημερομηνία και δράση στην οποία συμμετείχε ο καθένας. Στο τέλος, όλοι θα μονογράφουν, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την παρουσία τους. Σε κάθε συγκέντρωση θα επιδιώκεται η συμμετοχή διαφορετικών προσώπων, ώστε η απήχηση του προγράμματος MELTEMI να είναι διευρυμένη.

 

4. Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι ενήμερος σχετικά με τον νέο Κανονισμό και να έχει σχέδιο αναφορικά με τον τρόπο που θα συλλέξει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα βάσει της συγκατάθεσης αυτών. Θα πρέπει να γνωρίζει τα νέα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα, όπως, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους, καθώς και ευκολότερη πρόσβαση στα δεδομένα που τους ανήκουν.

 

5. Η συμβολή του έργου

Εκτός από τις ευκαιρίες απασχόλησης, το έργο θα προσφέρει και ίσες ευκαιρίες συμμετοχής και ανταλλαγής απόψεων και ιδεών, μεταξύ των συμμετεχόντων από κάθε τοπική κοινωνία, μέσα από τη διοργάνωση των δράσεων αυτού.

 

6. Επικοινωνιακό υλικό

Ο ανάδοχος, ανά 15 μέρες κατ’ ελάχιστο, προωθεί φωτογραφίες και επικοινωνιακό υλικό για τις δράσεις του έργου που υλοποιεί ή είναι υπό υλοποίηση, στον συντονιστή εταίρο και στον κύριο του έργου. Η περαίωση κάθε δράσης συνοδεύεται από δελτία τύπου και φωτογραφικό υλικό, καθώς και το προωθητικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε. Στις δράσεις διάχυσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει και υλικό βιντεοσκόπησης (HD) της εκδήλωσης.

 

7. Πλήρης εναρμόνιση με ΕΕ, INTERREG, και MELTEMI

Όλες οι εργασίες του αναδόχου είναι εναρμονισμένες με τις οδηγίες της ΕΕ, το MELTEMI, και το INTERREG. Ο ανάδοχος έχει επιδείξει πλήρη κατάρτιση επί των επισυναπτόμενων και συμμετέχει ενεργά σε όλες τις διαδικασίες του έργου, εφόσον του ζητηθεί από τη Διαχειριστική Αρχή, τον συντονιστή εταίρο, τον κύριο του έργου, ή/και την κοινοπραξία. Ενδεικτικά, ο ανάδοχος πρέπει να βρίσκεται σε ετοιμότητα αναφορικά με την παροχή πληροφοριών, δελτίων (communication reports, progress reports), αλλά και εν γένει κάθε διαχειριστικής εργασίας, έστω και μη μνημονευόμενης στο παρόν, για την επιτυχή έκβαση του έργου.

Οι δράσεις του ανάδοχου ακολουθούν πιστά τις κατευθύνσεις και οδηγίες της ΕΕ, του INTERREG (ακριβώς όπως περιλαμβάνονται στο http://www.interreg-balkanmed.eu/home/), και των επισυναπτόμενων τεκμηρίων:

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α/α Συνοπτική Περιγραφή Εργασιών

Ποσά σε ευρώ

1. ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – Blue Cafés

6.451,61 €

α Εύρεση – Προγραμματισμός – Οργάνωση 3 Blue Café

4.435,48€

β Οργάνωση 3 τρίωρων συνεδριών / Επικοινωνία & προωθητικές ενέργειες συνεδριών στα Blue Café

2.016,13€

2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – MELTEMI@School

14.435,49 €

α Προγραμματισμός, συντονισμός & εκτέλεση MELTEMI@School

9.758,06€

β Υποστήριξη 2 σχολείων για συμμετοχή στο πρόγραμμα MELTEMI@School

3.064,52€

γ Βράβευση των 2 σχολείων

403,23€

δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ MELTEMI@School

1.209,68€

3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

12.231,86 €

α Επάνδρωση γραφείου για όλη τη διάρκεια του έργου

9.006,05€

β Προετοιμασία & διανομή προωθητικού υλικού

3.225,81€

4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – MELTEMI@Workshop

6.653,23€

α Εύρεση κατάλληλου χώρου & παροχές στους συμμετέχοντες

2.620,97€

β Οργάνωση Εργαστηρίου, εκπαίδευση – διασύνδεση συμμετεχόντων & τήρηση πρακτικών (3 ημέρες)

4.032,26€

5. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

3.629,03€

α Έξοδα διεξαγωγής μαθημάτων κατάρτισης & παροχές μαθητών

1.209,68€

β. Πρόσκληση &  κάλυψη εξόδων παράστασης 5 Δημάρχων άλλων δήμων και σχετικών προσώπων

2.419,35€

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (1+2+3+4+5)

43.401,22€*

 

* Επισημαίνεται ότι στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

 

Ο συντάξας**

Θεωρήθηκε**

 

Χίος, 31/08/2018

**Το υπογεγραμμένο έγγραφο παραμένει στο αρχείο του φορέα

.

Δελτίο Τύπου: Aalborg 2-days course

Χίος, 17 Ιουλίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Aalborg Boilers (Alfa Laval) σε συνεργασία με τo “Maria Tsakos TCM Academy” πραγματοποιεί για τους αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού σειρά μαθημάτων διάρκειας δύο ημερών, στις 26 και 27 Ιουλίου 2018, που παρέχουν πλήρη εξοικείωση στο χειρισμό λεβήτων Aalborg (Alfa Laval).

Στην διάρκεια των δυο αυτών ημερών θα αναλυθούν οι πρόσφατες αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί από την Aalborg Boilers (Alfa Laval) στα λειτουργικά μέρη των λεβήτων όπως επίσης και στις παραμέτρους που πρέπει να λαμβάνει υπόψη ο χειριστής προκειμένου να επιτυγχάνει το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Θα πραγματοποιηθεί λεπτομερής ανάλυση στο σύστημα αυτοματισμού των λεβήτων, πως αυτό επηρεάστηκε από τις πρόσφατες αλλαγές στον σχεδιασμό των λειτουργικών μερών των λεβήτων, όπως επίσης  και της φιλοσοφίας που πρέπει να έχει ο χειριστής πλέον κατά την διάρκεια των απότομων αλλαγών φορτίων.

Στη δεύτερη μέρα θα πραγματοποιηθεί ανάλυση και περιγραφή πραγματικών περιστατικών σε πλοία, ποιοί τρόποι αποκατάστασης ακολουθήθηκαν και ποιοι ήταν οι ενδεδειγμένοι από τον κατασκευαστή

Η σειρά αυτή των μαθημάτων είναι σε πλήρη εναρμόνιση με την διδακτέα ύλη που παρέχεται στις εγκαταστάσεις της Aalborg (Alfa Laval) στην Αθήνα και η πιστοποίηση που θα παραδοθεί στους συμμετέχοντες θα έχει την ίδια ισχύ.

Τα σεμινάρια θα λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις του “Maria Tsakos TCM Academy”, οδός Μιχαήλ Λιβανού 51, Χίος.

Η είσοδος είναι δυνατή μόνον κατόπιν δήλωσης συμμετοχής.

Για πληροφορίες, καλέστε στο 22710-29600.

 

______________

 

Εγκαίνια έκθεσης ζωγραφικής Ρ. Βασιλάκη (16/07/2018)

Το Κοινωφελές Ίδρυμα “Μαρία Τσάκος” σας προσκαλεί στα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής της κας. Ρούλας Βασιλάκη τη Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018 στις 7.30 μ.μ. στον εκθεσιακό χώρο του Ιδρύματος (οδός Μιχ. Λιβανού 51, Χίος).

Η έκθεση τιτλοφορείται

“Των μακρυσμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων”

Το ότι η Ελλάδα έχει παράδοση στην θαλασσογραφία είναι γνωστό και αναμενόμενο. Στην μακρά αυτή ζωγραφική διαδρομή, οι άντρες καλλιτέχνιδες έχουν την φυσική πρωτοκαθεδρία  με τα λιμάνια, τα καράβια και γενικότερα, τη ναυτική ζωή να αποδίδεται με ποικίλες τεχνοτροπίες και στιλ. Τι συμβαίνει ωστόσο, όταν μία γυναίκα καλλιτέχνης διαπραγματεύεται τα παραπάνω θέματα, και μάλιστα δίχως να απεικονίζει πολύβουες κοσμοπολίτικες ακτές με βαρκούλες αλλά εμπορικά πλοία μεταξύ ουρανού και θάλασσας;

Η κα. Βασιλάκη πέρασε αρκετά χρόνια ταξιδεύοντας, ακολουθώντας τη ναυτική βιωτή του συζύγου. Συνεπώς, έζησε «εκ των έσω» την ιδιόμορφη ναυτική ζωή. Αργότερα, και έχοντας αφήσει πίσω τα «μακρινά» ταξίδια, αποφασίζει να ασχοληθεί με την ζωγραφική. Παρακολουθεί μαθήματα για 5 συνολικά έτη σε ανεξάρτητα καλλιτεχνικά εργαστήρια στην Αθήνα, όπου εργάζεται με συνέπεια καλλιεργώντας το ταλέντο της. Άρα, δεν μιλάμε για μια «καθαρά» αυτοδίδακτη ζωγράφο, γεγονός όμως που προσδίδει μεγαλύτερη αξία στα έργα μιας και είναι καρπός επιμελούς και οργανωμένης εκπαίδευσης.

Το σύνολο αυτών των 13 πινάκων (των οποίων οι τίτλοι έχουν «αντικατασταθεί» με αντίστοιχα 13 στίχους Ελλήνων ποιητών), αποτελεί την πρώτη προσωπική ενότητα της ζωγράφου. Πινελιές τολμηρές, με έντονη την αίσθηση χειρονομίας που καταφέρνουν να αποδώσουν περίτεχνα τον παλμό των κυμάτων αλλά και των σύννεφων. Χρώματα έντονα, με δυναμική καθαρότητα που «ζωντανεύουν» την εικόνα. Έργα αναμφίβολα βιωματικά, επενδυμένα «με την πατίνα» του χρόνου, γι’ αυτό και ας μην σας παραξενεύσουν τα σκουριασμένα σκαριά των πλοίων τους.

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ «ΤΣΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» TEENS

                                                                                                                  Χίος, 09-07-2018

       

 

 

 

 

 

 

 

Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 38

Τ.Κ. 82100, Χίος, Ελλάδα

Τηλ. 22710 81970

Email: info@teenschool.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιθυμούντων να προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές καθηγητές μειωμένου ωραρίου, στα εν Χί εδρεύοντα εκπαιδευτήρια ναυτικών σπουδών υπό τον τίτλο «Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών -Tsakos Enhanced Education Nautical School (TEENS)», με έναρξη το σχολικό έτος 2018-19

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΤΣΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ»

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Ενδιαφερόμενους Εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ01(ΘΕΟΛΟΓΟΙ), ΠΕ02(ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ), ΠΕ03(ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ), ΠΕ04(ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ), ΠΕ06(ΑΓΓΛΙΚΗΣ), ΠΕ11(ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ), ΠΕ78(ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ), ΠΕ82(ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ), ΠΕ86(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) να  υποβάλουν  αίτηση για  πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.),  ως προσωρινοί  αναπληρωτές καθηγητές μειωμένου  ωραρίου ή ωρομίσθιοι, προκειμένου να καλύψουν αντίστοιχες λειτουργικές ανάγκες των υπό τον τίτλον «Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών – Tsakos Enhanced Education Nautical School (TEENS)» εν Χίῳ εδρευόντων εκπαιδευτηρίων με έναρξη το σχολικό έτος 2018-19.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Η Αίτηση υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@teenschool.gr  µε την ένδειξη «Αίτηση πρόσληψης για τον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ…..» συμπληρώνοντας αντίστοιχα τον κλάδο του κάθε ενδιαφερομένου/ης, από την ημερομηνία δημοσίευσης έως και 03-08-2018. Η Αίτηση είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ως παρατίθενται κατωτέρω.

Μετά την διαδικασία επιλογής, οι επιτυχόντες/ούσες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στην διεύθυνση Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος», Μ. Λιβανού 51, TK 82100,  Χίος, τηλέφωνο πληροφοριών 22710 81970.

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. 1. Αίτηση
 2. 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. 3. Βεβαίωση εγγραφής στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
 4. 4. Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο
 5. 5. Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών
 6. 6. Αποδεικτικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας
 7. 7. Αποδεικτικά Προϋπηρεσίας

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Στην επιλογή θα ακολουθηθεί η κάτωθι διαδικασία:

 1. 1.Μετά το πέρας μίας εβδομάδος από την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων,    θα πραγματοποιηθεί προεπιλογή των αιτήσεων
 2. 2.Μετά τη διαδικασία προεπιλογής θα ακολουθήσουν, κατόπιν προσκλήσεως, συνεντεύξεις των υποψηφίων και επιλογή των επικρατεστέρων
 3. 3.Μετά την διαδικασία επιλογής θα ανακοινωθούν τα ονόματα των επιτυχόντων/ουσών

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης μπορείτε να το βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://teenschool.gr/prosklisi-ekdilosi-endiaferontos-kathigiton-ston-naytiko-lykeio-tsakos-ellinika-ekpaideytiria-naytikons-spoydon-teens/

 

___________

Φιλοξενία εκδήλωσης: Παρουσίαση ποιητικής συλλογής Α. Ρουπακιώτη (22/06/2018)

Σήμερα, Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018, στις 7.30 μ.μ., τον αύλειο χώρο του Ιδρύματος “Μαρία Τσάκος”, η χορωδία του “ΛΕΩΝ ΑΛΛΑΤΙΟΥ” συμμετέχει στην παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του Αντώνη Ρουπακιώτη με τίτλο: “Εγώ δεν είμαι Ποιητής”, που συνδιοργανώνουν ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου και ο Λ.Π.Ο.Χ. “Λέων Αλλάτιος”.

 

Μαθητική Στέγη Καρδαμύλων ‘Το Σπίτι της Μαρίας’ – Τελετή Λήξης Σχολικής Χρονιάς (11/06/2018)

 

Για όσους δεν θα μπορέσουν να παρευρεθούν,  η εκδήλωση θα μεταδίδεται ζωντανά από τον εξής διαδικτυακό σύνδεσμο:

www.ustream.tv/channel/maria-s-home

(Σημ.: Δεν χρειάζονται κωδικοί.)

Δελτίο Τύπου: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “MELTEMI@School”

MarinE litter transnational LegislaTion EnhanceMent and Improvement

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Κοινωφελές Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» – Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), και το Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, εταίροι του προγράμματος MELTEMI, σε συνεργασία με τον Τομέα Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, πραγματοποίησαν, την Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018, την πρώτη τους επίσκεψη στα Γυμνάσια Βροντάδου και Καρδαμύλων.

Οι επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της δράσης MELTEMI@School του προγράμματος MELTEMI, σύμφωνα με την οποία δύο σχολεία ανά χώρα θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το πρόβλημα των θαλασσιών απορριμμάτων και την αντιμετώπισή του, αλλά και να εκπαιδευτούν στις επιστημονικές μεθόδους καταγραφής των θαλασσίων απορριμμάτων ώστε να συμμετάσχουν ενεργά στην αξιολόγηση των θαλάσσιων απορριμμάτων σε δύο ακτές της κάθε χώρας.

Σε αυτήν την πρώτη επίσκεψη, οι μαθητές των Γυμνασίων Βροντάδου και Καρδαμύλων ενημερώθηκαν σχετικά με το πρόγραμμα MELTEMI και την πορεία υλοποίησής του, αλλά και αναφορικά με την ενεργό συμμετοχή τους στην καταγραφή και αξιολόγηση των θαλάσσιων απορριμμάτων σε δύο ακτές της Χίου (παραλία Κώμης και παραλία Λιθίου). Επιπροσθέτως, οι μαθητές μέσω σχετικών παρουσιάσεων ενημερώθηκαν για τις διαστάσεις του προβλήματος των θαλασσίων απορριμμάτων αλλά και για τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή προγραμματίζονται να εφαρμοστούν στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες του κόσμου στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση όλης της κοινωνίας προς την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Το συγχρηματοδοτούμενο έργο ‘MarinE litter transnational LegislaTion EnhanceMent and Improvement’ (MELTEMI) έχει ως στόχο την ενημέρωση, τη δικτύωση, την εκπαίδευση, αλλά και την κατάρτιση όλων των εμπλεκόμενων και ενδιαφερόμενων μερών, με σκοπό τη συμμετοχή όλης της κοινωνίας προς την επίλυση του θέματος των θαλάσσιων απορριμμάτων. Το έργο χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους και ανήκει στο πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας ‘Interreg Balkan-Mediterranean.’ Στο MELTEMI, υπό τον συντονισμό του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, συμμετέχουν οκτώ εταίροι από τέσσερις χώρες, την Ελλάδα, την Αλβανία, τη Βουλγαρία, και την Κύπρο. Το Ελληνικό εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από το ΕΛΚΕΘΕ (συντονιστής εταίρος), το Κοινωφελές Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» – Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, και το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Τα θαλάσσια απορρίμματα αποτελούν μια αυξανόμενη παγκόσμια ανησυχία και η αποτελεσματική πολιτική και τα μέτρα πρόληψης και μείωσης των συνεπειών των θαλασσίων απορριμμάτων θα πρέπει να εφαρμοστούν σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ταυτόχρονα. Τα θαλάσσια απορρίμματα είναι ένα διασυνοριακό πρόβλημα και για τον λόγο αυτόν απαιτείται διεθνής συντονισμός μεταξύ των χωρών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα αποτελεσματικά. Βασικός στόχος κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος MELTEMI, είναι η ενίσχυση του νομικού πλαισίου παρακολούθησης και διαχείρισης των θαλάσσιων απορριμμάτων και η ενδυνάμωση της διαχειριστικής ικανότητας των δημόσιων αρχών, με τη συμβολή των κοινωνικών εταίρων, σε ό,τι αφορά στην αποτελεσματική μετρίαση (μείωση) της ρύπανσης που προκαλείται από τα θαλάσσια απορρίμματα.

Το έργο MELTEMI έχει τη δυνατότητα να συνεισφέρει αποτελεσματικά στην προστασία των ακτών και του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Προς αυτήν την κατεύθυνση και μέσω των δράσεων του έργου, ευελπιστούμε να συνταχθεί όλη η κοινωνία της Χίου, στο πλευρό της πρώτης συστηματικής και συλλογικής προσπάθειας που κατέβαλε ποτέ ελληνική περιοχή στη λήψη μέτρων για τη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων.

 

Project co-funded by the European Union and National Funds of the participating countries

 

___________

Επισκέψιμα Αρχοντικά: Ίδρυμα “Μαρία Τσάκος” (24-25/05/2018)

Το αρχοντικό “Λιβανούδικο” εις το οποίο στεγάζεται το Κοινωφελές Ίδρυμα “Μαρία Τσάκος” θα είναι ανοιχτό στο κοινό, στα πλαίσια της δράσης αυτής, την Πέμπτη 24/05/2018 και την Παρασκευή 25/05/2018, από τις 9 π.μ. έως τις 5 μ.μ.

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Μεγάλοι Έλληνες» – Τιμητική εκδήλωση για τον Σταμάτη Κριμιζή

Την Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018, ο Σύλλογος «Οι φίλοι του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών», παρουσίασε, στο πλαίσιο του αφιερώματος «Μεγάλοι Έλληνες», στην Αίθουσα «Αλεξάνδρα Τριάντη» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, τον Ακαδημαϊκό Καθηγητή Σταμάτη Κριμιζή. Το Κοινωφελές Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος»  ̶  Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης (του οποίου ο τιμώμενος διετέλεσε Πρόεδρος της Επιστημονικής του Επιτροπής επί σειράν ετών) συμμετείχε ως αποκλειστικός χορηγός της τιμητικής αυτής εκδήλωσης και εκπροσωπήθηκε από τον Ιδρυτή του Καπετάν Παναγιώτη Τσάκο, τον Πρόεδρο του Διοικητικού του Συμβουλίου κ. Ευθύμιο Μητρόπουλο και πολλά μέλη του.

Το υψηλής αισθητικής θεατρικό ντοκυμαντέρ που επιμελήθηκε ο δημοσιογράφος Θανάσης Λάλας και η σχεδιάστρια φωτισμών Ελευθερία Ντεκώ, με τη συνοδεία υποβλητικής μουσικής από τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, εξιστόρησε τη ζωή του Σταμάτη Κριμιζή, από τα παιδικά του χρόνια στη γενέτειρα Χίο μέχρι σήμερα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους σημαντικώτερους σταθμούς της σταδιοδρομίας του στο πεδίο της Αστροφυσικής.

Ο Σταμάτης Κριμιζής  ̶  το όνομα του οποίου είναι συνδεδεμένο με όλες τις αποστολές στους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος  ̶ είναι διαστημικός επιστήμονας και πρωτοπόρος ερευνητής. Διαχειρίστηκε διαστημικά προγράμματα της NASA, διετέλεσε καθηγητής στη Σχολή Φυσικής και Αστρονομίας του Πανεπιστημίου της Iowa και τελικά ανέλαβε την ηγεσία της Ομάδας Διαστημικής Φυσικής του Πανεπιστημίου John Hopkins. Από το 2004 είναι μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.

 Άνθρωποι των γραμμάτων, των τεχνών, των επιστημών, της πολιτικής και της δημοσιογραφίας, φίλοι του Ιδρύματος και μέλη της ναυτιλιακής κοινότητας της Χίου παρακολούθησαν, με έκδηλο ενθουσιασμό, την εκδήλωση στην κατάμεστη αίθουσα του Μεγάρου.

Η βραδιά έκλεισε με μια σύντομη ομιλία του κ. Κριμιζή, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία του να ακολουθεί κάποιος με αφοσίωση το όραμα του παρά τις οποιεσδήποτε αντιξοότητες, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στα «3Α» που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν κάθε κοινωνία, δηλαδή την Αξιολόγηση, την Αξιοκρατία και την Αριστεία.

Στο τέλος της εκδήλωσης, προσκληθείς, ανέβηκε στη σκηνή ο Καπετάν Παναγιώτης Τσάκος που  μίλησε για τη μακρόχρονη φιλία που τον συνδέει με τον τιμώμενο επιστήμονα και για τον θαυμασμό που αισθάνεται για τα επιτεύγματα του.

H εξιστόρηση της μοναδικής, δημιουργικής πορείας στο παγκόσμιο στερέωμα του Σταμάτη Κριμιζή μετέφερε στο ακροατήριο πολύτιμα μηνύματα για την επιτυχία, την έρευνα, τη χαρά της ανακάλυψης και της συνεργασίας  ̶  κατασταλάγματα όλα μιας σταδιοδρομίας αφιερωμένης στη μάθηση,  τη γνώση και την επιστήμη.

“Μεγάλοι Έλληνες” Τιμητική εκδήλωση για τον Δρ. Σταμάτη Κριμιζή (16/05/2018)

Το Κοινωφελές Ίδρυμα “Μαρία Τσάκος”-Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης έχει την χαρά και τιμή να είναι χορηγός της σημερινής εκδήλωσης “Μεγάλοι Έλληνες” προς τιμήν του διακεκριμένου Χιώτη επιστήμονα, Δρ. Σταμάτη Κριμιζή.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 8 μ.μ.

Διοργανωτής ο Σύλλογος “Φίλοι του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών”.